SecWiki周刊(第437期)
2022/07/11-2022/07/17
安全技术
[运维安全]  入侵模拟攻击演练平台建设
https://www.kdocs.cn/l/clY8TCR4xSEf
[Web安全]  Kscan: 一款纯go开发的全方位扫描器
https://github.com/lcvvvv/kscan/
[恶意分析]  云沙箱流量识别技术剖析
http://noahblog.360.cn/yun-sha-xiang-liu-liang-shi-bie-ji-zhu-pou-xi/
[Web安全]  火山引擎CWPP(Elkeid) 真实对抗案例分享
https://mp.weixin.qq.com/s/7aSoETGZvrXnQq66cujrUA
[Web安全]  攻防演练之域控检测篇
https://mp.weixin.qq.com/s/676IFhrygqVK6RRvgNEhbQ
[Web安全]  攻防演练之域控加固篇
https://mp.weixin.qq.com/s/4-o7HzMn4Hsh2wZpyZYJAQ
[其它]  开源安全:挑战、解决方案和机遇
https://mp.weixin.qq.com/s/YryG2EXFFod0D3fdIwILtA
[其它]  基于开源工具实现软件成分分析SCA
https://xz.aliyun.com/t/11492
[Web安全]  应急能力提升4:实战应急响应经验
https://mp.weixin.qq.com/s/mw30nX-frPRlbvshYmGP-Q
[其它]  从CICD漏洞靶场中学习持续集成安全
https://mp.weixin.qq.com/s/7Wf42aLHyA2hc05sF6zLQw
[恶意分析]  软件供应链安全风险分析研究
https://mp.weixin.qq.com/s/54z2GzyblD3PTfu7mZjm7Q
[无线安全]  了解C4ISR,漂亮国在信息化作战还是要借鉴
https://mp.weixin.qq.com/s/yoX5bBLWclitGvZl0n2EAw
[杂志]  SecWiki周刊(第436期)
https://www.sec-wiki.com/weekly/436
[恶意分析]  Bad Packet 测量在野 IoT 僵尸网络活动
https://mp.weixin.qq.com/s/SxiUFJyWhl3BAe5u5yKytg
[Web安全]  应急能力提升6:应急响应专题总结会
https://mp.weixin.qq.com/s/gOwy7UdeYLLmGXxvcQESZw
[恶意分析]  疑似PurpleFox多手段持续实施攻击活动
https://mp.weixin.qq.com/s/Fca_oOiL8oLiEUXGaErWjQ
[Web安全]  应急能力提升5:应急响应报告点评
https://mp.weixin.qq.com/s/KR7Z6ryigj9b0YeVBQBi5A
-----微信ID:SecWiki-----
SecWiki,10年来一直专注安全技术资讯分析!
SecWiki:https://www.sec-wiki.com

本期原文地址: SecWiki周刊(第437期)